Tarot Tổng Hợp

PROCEL Con Quỷ Thứ 49 Của Vua Solomon

72 Con Quỷ Của Vua Solomon

PROCEL Con Quỷ Thứ 49 Của Vua Solomon

PROCEL Con Quỷ Thứ 49 Của Vua Solomon 4

Hắn xuất hiện dưới hình dạng một thiên thần. Hắn chỉ dụ những bí mật qua những ngôn từ thần bí. Hắn cho biết về môn hình học và nhân học. Hắn tạo nên sự huyên náo tột bậc. Hắn làm cho nước nóng lên. Hắn từng xuất phát từ Hội Đồng Quyền Lực (Order of Authority) trước khi sa ngã.

Xem 71 con quỷ còn lại tại Tarot.vn 72 Con Quỷ Của Vua Solomon

Author: Stela Todjeras Copyrighted © paranormalhaze.com

Photos: since-web.com

Related Articles

Trả lời

Back to top button