Tarot Tổng Hợp

Lá Ace of Pentacles – Tarot of Marseilles

Ace of Pentacles

Ý nghĩa lá Ace of Pentacles trong bộ Tarot of Marseilles

Ace of Pentacles. Lá bài này biểu thị năng lượng vật chất trong mọi hình thức tiềm tàng của nó: cơ thể, nguồn lực, các vị trí chúng ta nắm giữ trên thế giới, lãnh thổ. Thực tế là bộ Tiền luôn đề cập đến trong dạng số nhiều cho thấy rằng năng lượng này chủ yếu là của chung. Ace of Pentacles định hướng chúng ta về các mối quan hệ của mình với hiện thân, cuộc sống gia đình, nhà cửa, tiền bạc và sức khỏe. Nó chỉ ra các câu hỏi của chúng ta về mặt cụ thể của cuộc sống.

Ý nghĩa tiêu cực của lá bài này có thể ám chỉ chúng ta đến một vấn đề tài chính hoặc từ chối của vật chất hoặc ngược lại, lo lắng vì có quá nhiều tài sản, bệnh tật, bỏ bê cơ thể, suy dinh dưỡng, hoặc nghèo đói.

Nhập Môn Tarot of Marseilles – Sách The Way of Tarot

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Marseilles

Related Articles

Trả lời

Back to top button