Tarot Tổng Hợp

Lá Challenge your perception – Messenger Oracle

Challenge your perception

Diễn giải lá Challenge you perception trong bộ Messenger Oracle

Nếu bạn không sẵn sàng bỏ qua cảm xúc cũng như những gì bạn tin tưởng và sẵn sàng tiếp nhận quan điểm của người khác thì đừng bao giờ tranh cãi về những nhận thức lạc hậu hoặc với những kẻ vốn đã thiếu hiểu biết. Khi làm được điều đó bạn sẽ có được cái nhìn khái quát hơn và đưa bạn đến một vị thế cao hơn so với những người còn lại và bạn có thể nhìn ra những điều mà cả hai phía đều bỏ sót khi tranh chấp. Có thể tất cả đều đúng nhưng có thể không, có thể những điều vốn bị cho là không tốt hoặc có hại lại hữu dụng trong mắt người khác.

Bộ bài Messenger Oracle – Ravynne Phelan

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Messenger Oracle

Related Articles

Trả lời

Back to top button