Tarot Tổng Hợp

Lá Know you belong – Messenger Oracle

Know you belong

Ý nghĩa lá Know you belong trong bộ Messenger Oracle

 Bạn có vị thế. Bạn có mục đích. Bạn “đặc biệt”. Đừng bao giờ thay đổi con người mình chỉ để người khác chấp nhận bạn và cũng đừng có phủ nhận bản chất của mình bằng cách để cho người khác định hình bạn là ai. Nếu thay đổi chỉ để cho phù hợp với suy nghĩ và đánh giá của một cá nhân hay tập thể nào đó thì chẳng có ích lợi gì cho bạn cả, bạn không cần phải thay đổi để có thể hòa hợp. Bạn là đứa trẻ được Gaia và những linh hồn tối thượng phù hộ, đơn giản chính vì bạn là bạn mà thôi.

Bộ bài Messenger Oracle – Ravynne Phelan

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Messenger Oracle

Related Articles

Trả lời

Back to top button