Tarot Tổng Hợp

Lá Six of Swords – Black Cats Tarot

Six of Swords

Ý nghĩa lá Six of Swords trong bộ Black Cats Tarot

Quyết Định. Quyết định được đề ra và mọi thứ có thể sẽ được hoàn thành để tiếp tục: Trái tim thanh khiết và công lực đang tập trung chạm tới mục tiêu.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

Related Articles