Tarot Tổng Hợp

Trải Bài Tarot – Sửa chữa sai lầm

Nếu bạn thấy bản thân mình phạm những lỗi lầm trong cuộc sống, trải bài này sẽ giúp bạn sửa chữa những sai lầm đó.

Trải Bài Tarot – Sửa chữa sai lầm

Trải Bài Tarot – Sửa chữa sai lầm 4

1. Tôi đã làm gì?
2. Tại sao tôi làm vậy?
3. Tại sao làm vậy là sai?
4. Tôi có thể nhận trách nhiệm cho hành động của mình không?
5. Tại sao tôi cần phải sửa chữa sai lầm này?
6. Tôi có thể sửa chữa bằng cách nào?
7. Tôi có thể chuẩn bị như thế nào để sửa chữa sai lầm này?
8. Kết quả.

______________

Nguồn: Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Tham Khảo Kinh Nghiệm Đọc Bài Tarot

Chuyên Đề Tarot Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Tổng Hợp

Related Articles

Trả lời

Back to top button