Tarot Tổng Hợp

Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot

Sách Tham Khảo Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot

 

“Một hình ảnh cùng câu chuyện của nó sẽ tạo thành một biểu tượng, và Tarot có thể xem là một cuốn sách của biểu tượng. Như A. E. Waite đã viết trong quyển The Pictorial Key to the Tarot, “Tarot về bản chất là môn biểu tượng học; chúng có cùng một ngôn ngữ và ký hiệu.” Trong một trải bài bài, biểu tượng đại diện cho một điều gì đó không rõ ràng ngay tức khắc hoặc không thể nhận thức rõ ràng cho đến khi bạn làm sáng tỏ ý nghĩa của nó. Giá trị của những biểu tượng nằm trong những phản ứng của xúc của bạn với chúng. Cảm xúc là cầu nối giữa tiềm thức và ý nghĩa bạn gắn kết cho biểu tượng. Thông qua biểu tượng mà tiềm thức và nhận thức giao tiếp với nhau. Bạn biết rằng biểu tượng ẩn chứa ý nghĩa và cảm xúc của bạn, tiếp năng lượng cho nó để dùng cho những mục đích tích cực như thay đổi hay chuyển hoá. Vấn đề là điều gì có trong bạn tương ứng với biểu tượng đó.” – 21 Ways to read a tarot card – Mary K. Greer’s

Biểu tượng là khái niệm cơ bản cho mọi sự hoán đổi năng lượng giữa các tầng thức của sự sống. ― Willian Gray, Magical Ritual Methods

Cơ chế tâm lý cho việc chuyển đổi năng lượng là biểu tượng. ― C. G. Jung, trong Psychic Energy

Xin vui lòng Click vào hình bên dưới để xem ý nghĩa 78 lá bài tarot cụ thể biểu tượng của từng lá bài tarot.

Chuyên Đề Tarot

Bộ Ẩn Chính

Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 235 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 236 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 237 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 238
0 – The Fool I – The Magician II – The High Priestess III – The Empress
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 239 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 240 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 241 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 242
IV – The Emperor V – The Hierophant VI – The Lovers VII – The Chariot
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 243 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 244 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 245 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 246
VIII – Strength IX – The Hermit X – The Wheel XI – Justice
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 247 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 248 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 249 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 250
XII – The Hanged Man XIII – Death XIV – Temperance XV – The Devil
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 251 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 252 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 253 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 254
XVI – The Tower XVII – The Star XVIII – The Moon XIX – The Sun
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 255 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 256    
XX – Judgement XXI – The World    

Bộ Wands

Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 257 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 258 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 259 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 260
Ace of Wands 2 of Wands 3 of Wands 4 of Wands
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 261 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 262 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 263 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 264
5 of Wands 6 of Wands 7 of Wands 8 of Wands
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 265 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 266 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 267 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 268
9 of Wands 10 of Wands Page of Wands Knight of Wands
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 269 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 270    
Queen of Wands King of Wands    

Bộ Cups

Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 271 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 272 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 273 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 274
Ace of Cups 2 of Cups 3 of Cups 4 of Cups
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 275 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 276 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 277 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 278
5 of Cups 6 of Cups 7 of Cups 8 of Cups
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 279 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 280 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 281 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 282
9 of Cups 10 of Cups  Page of Cups Knight of Cups
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 283 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 284    
Queen of Cups King of Cups    

Bộ Swords 

Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 285 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 286 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 287 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 288
Ace of Swords 2 of Swords 3 of Swords 4 of Swords
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 289 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 290 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 291 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 292
5 of Swords 6 of Swords 7 of Swords 8 of Swords
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 293 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 294 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 295 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 296
9 of Swords 10 of Swords Page of Swords Knight of Swords
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 297 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 298    
Queen of Swords King of Swords    

Bộ Pentacles

Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 299 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 300 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 301 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 302
Ace of Pentacles 2 of Pentacles 3 of Pentacles 4 of Pentacles
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 303 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 304 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 305 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 306
5 of Pentacles 6 of Pentacles 7 of Pentacles 8 of Pentacles
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 307 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 308 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 309 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 310
9 of Pentacles 10 of Pentacles Page of Pentacles Knight of Pentacles
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 311 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 312    
Queen of Pentacles King of Pentacles    

Nguồn: Ultimately Tarot by John Field

Tarot Tổng Hợp

Trả lời

Back to top button