Tarot Tổng Hợp

Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot

Sách Tham Khảo Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot

 

“Một hình ảnh cùng câu chuyện của nó sẽ tạo thành một biểu tượng, và Tarot có thể xem là một cuốn sách của biểu tượng. Như A. E. Waite đã viết trong quyển The Pictorial Key to the Tarot, “Tarot về bản chất là môn biểu tượng học; chúng có cùng một ngôn ngữ và ký hiệu.” Trong một trải bài bài, biểu tượng đại diện cho một điều gì đó không rõ ràng ngay tức khắc hoặc không thể nhận thức rõ ràng cho đến khi bạn làm sáng tỏ ý nghĩa của nó. Giá trị của những biểu tượng nằm trong những phản ứng của xúc của bạn với chúng. Cảm xúc là cầu nối giữa tiềm thức và ý nghĩa bạn gắn kết cho biểu tượng. Thông qua biểu tượng mà tiềm thức và nhận thức giao tiếp với nhau. Bạn biết rằng biểu tượng ẩn chứa ý nghĩa và cảm xúc của bạn, tiếp năng lượng cho nó để dùng cho những mục đích tích cực như thay đổi hay chuyển hoá. Vấn đề là điều gì có trong bạn tương ứng với biểu tượng đó.” – 21 Ways to read a tarot card – Mary K. Greer’s

Biểu tượng là khái niệm cơ bản cho mọi sự hoán đổi năng lượng giữa các tầng thức của sự sống. ― Willian Gray, Magical Ritual Methods

Cơ chế tâm lý cho việc chuyển đổi năng lượng là biểu tượng. ― C. G. Jung, trong Psychic Energy

Xin vui lòng Click vào hình bên dưới để xem ý nghĩa 78 lá bài tarot cụ thể biểu tượng của từng lá bài tarot.

Chuyên Đề Tarot

Bộ Ẩn Chính

Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 2 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 3 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 4 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 5
0 – The Fool I – The Magician II – The High Priestess III – The Empress
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 6 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 7 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 8 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 9
IV – The Emperor V – The Hierophant VI – The Lovers VII – The Chariot
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 10 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 11 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 12 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 13
VIII – Strength IX – The Hermit X – The Wheel XI – Justice
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 14 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 15 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 16 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 17
XII – The Hanged Man XIII – Death XIV – Temperance XV – The Devil
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 18 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 19 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 20 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 21
XVI – The Tower XVII – The Star XVIII – The Moon XIX – The Sun
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 22 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 23    
XX – Judgement XXI – The World    

Bộ Wands

Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 24 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 25 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 26 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 27
Ace of Wands 2 of Wands 3 of Wands 4 of Wands
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 28 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 29 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 30 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 31
5 of Wands 6 of Wands 7 of Wands 8 of Wands
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 32 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 33 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 34 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 35
9 of Wands 10 of Wands Page of Wands Knight of Wands
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 36 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 37    
Queen of Wands King of Wands    

Bộ Cups

Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 38 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 39 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 40 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 41
Ace of Cups 2 of Cups 3 of Cups 4 of Cups
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 42 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 43 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 44 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 45
5 of Cups 6 of Cups 7 of Cups 8 of Cups
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 46 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 47 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 48 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 49
9 of Cups 10 of Cups  Page of Cups Knight of Cups
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 50 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 51    
Queen of Cups King of Cups    

Bộ Swords 

Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 52 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 53 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 54 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 55
Ace of Swords 2 of Swords 3 of Swords 4 of Swords
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 56 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 57 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 58 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 59
5 of Swords 6 of Swords 7 of Swords 8 of Swords
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 60 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 61 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 62 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 63
9 of Swords 10 of Swords Page of Swords Knight of Swords
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 64 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 65    
Queen of Swords King of Swords    

Bộ Pentacles

Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 66 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 67 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 68 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 69
Ace of Pentacles 2 of Pentacles 3 of Pentacles 4 of Pentacles
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 70 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 71 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 72 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 73
5 of Pentacles 6 of Pentacles 7 of Pentacles 8 of Pentacles
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 74 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 75 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 76 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 77
9 of Pentacles 10 of Pentacles Page of Pentacles Knight of Pentacles
Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 78 Ý Nghĩa Biểu Tượng 78 Lá Bài Tarot 79    
Queen of Pentacles King of Pentacles    

Nguồn: Ultimately Tarot by John Field

Tarot Tổng Hợp

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close