Tarot Tổng Hợp

Tarot of Marseilles – Sách Hướng Dẫn

쿠키 샵 1 다운로드

Sách Hướng Dẫn Bộ Bài Tarot of Marseilles

 

Bộ bài Tarot of Marseilles là một hệ thống huyền học xuất hiện từ thế kỷ XIII và hoàn chỉnh vào thế kỷ XVII tại Pháp 다운로드. Từ khởi nguyên, bộ bài đã được dùng phổ biến cho việc nghiên cứu huyền thuật, bói toán và thiền định cho đến ngày nay. 

Xin vui lòng nhấn vào tên lá bài hoặc hình ảnh để tham khảo ý nghĩa gta 모바일.

Bộ Ẩn Chính

Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 2 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 3 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 4 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 5
0 – The Fool I – The Magician II – The High Priestess III – The Empress
Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 6 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 7 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 8 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 9
IIII – The Emperor V – The Pope VI – The Lovers VII – The Chariot
Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 10 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 11 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 12 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 13
VIII – Justice VIIII – The Hermit X – The Wheel XI – Strength
Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 14 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 15 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 16 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 17
XII – The Hanged Man XIII – Death XIIII – Temperance XV – The Devil
Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 18 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 19 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 20 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 21
XVI – The Tower XVII – The Star XVIII – The Moon XVIIII – The Sun
Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 22 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 23    
XX – Judgement XXI – The World    

Bộ Swords

Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 24 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 25 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 26 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 27
Ace of Swords 2 of Swords 3 of Swords 4 of Swords
Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 28 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 29 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 30 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 31
5 of Swords 6 of Swords 7 of Swords 8 of Swords
Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 32 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 33 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 34 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 35
9 of Swords 10 of Swords Knave of Swords Queen of Swords
Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 36 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 37    
King of Swords Knight of Swords    

Bộ Cups

Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 38 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 39 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 40 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 41
Ace of Cups 2 of Cups 3 of Cups 4 of Cups
Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 42 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 43 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 44 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 45
5 of Cups 6 of Cups 7 of Cups 8 of Cups
Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 46 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 47 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 48 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 49
9 of Cups 10 of Cups Knave of Cups Queen of Cups
Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 50 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 49    
King of Cups Knight of Cups    

Bộ Wands

Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 52 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 53 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 54 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 55
Ace of Wands 2 of Wands 3 of Wands 4 of Wands
Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 56 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 57 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 58 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 59
5 of Wands 6 of Wands 7 of Wands 8 of Wands
Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 60 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 61 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 62 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 63
9 of Wands 10 of Wands Knave of Wands Queen of Wands
Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 64 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 65    
King of Wands Knight of Wands    

Bộ Pentacles (Money)

 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 66 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 67 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 68 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 69
Ace of Pentacles 2 of Pentacles 3 of Pentacles 4 of Pentacles
Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 70 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 71 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 72 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 73
5 of Pentacles 6 of Pentacles 7 of Pentacles 8 of Pentacles
Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 74 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 75 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 76 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 77
9 of Pentacles 10 of Pentacles Knave of Pentacles Queen of Pentacles
Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 78 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 79    
King of Pentacles Knight of Pentacles    

Sách The Way of Tarot: The Spiritual Teacher in the Cards

Hình minh họa Tarot of Marseilles – Phiên bản Camoin Jodorowsky

Tags

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close