Tarot Tổng Hợp

Tarot of Marseilles – Sách Hướng Dẫn

Sách Hướng Dẫn Bộ Bài Tarot of Marseilles

 

Bộ bài Tarot of Marseilles là một hệ thống huyền học xuất hiện từ thế kỷ XIII và hoàn chỉnh vào thế kỷ XVII tại Pháp. Từ khởi nguyên, bộ bài đã được dùng phổ biến cho việc nghiên cứu huyền thuật, bói toán và thiền định cho đến ngày nay. 

Xin vui lòng nhấn vào tên lá bài hoặc hình ảnh để tham khảo ý nghĩa.

Bộ Ẩn Chính

Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 235 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 236 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 237 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 238
0 – The Fool I – The Magician II – The High Priestess III – The Empress
Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 239 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 240 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 241 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 242
IIII – The Emperor V – The Pope VI – The Lovers VII – The Chariot
Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 243 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 244 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 245 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 246
VIII – Justice VIIII – The Hermit X – The Wheel XI – Strength
Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 247 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 248 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 249 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 250
XII – The Hanged Man XIII – Death XIIII – Temperance XV – The Devil
Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 251 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 252 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 253 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 254
XVI – The Tower XVII – The Star XVIII – The Moon XVIIII – The Sun
Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 255 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 256    
XX – Judgement XXI – The World    

Bộ Swords

Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 257 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 258 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 259 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 260
Ace of Swords 2 of Swords 3 of Swords 4 of Swords
Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 261 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 262 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 263 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 264
5 of Swords 6 of Swords 7 of Swords 8 of Swords
Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 265 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 266 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 267 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 268
9 of Swords 10 of Swords Knave of Swords Queen of Swords
Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 269 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 270    
King of Swords Knight of Swords    

Bộ Cups

Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 271 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 272 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 273 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 274
Ace of Cups 2 of Cups 3 of Cups 4 of Cups
Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 275 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 276 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 277 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 278
5 of Cups 6 of Cups 7 of Cups 8 of Cups
Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 279 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 280 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 281 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 282
9 of Cups 10 of Cups Knave of Cups Queen of Cups
Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 283 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 282    
King of Cups Knight of Cups    

Bộ Wands

Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 285 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 286 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 287 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 288
Ace of Wands 2 of Wands 3 of Wands 4 of Wands
Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 289 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 290 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 291 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 292
5 of Wands 6 of Wands 7 of Wands 8 of Wands
Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 293 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 294 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 295 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 296
9 of Wands 10 of Wands Knave of Wands Queen of Wands
Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 297 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 298    
King of Wands Knight of Wands    

Bộ Pentacles (Money)

 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 299 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 300 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 301 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 302
Ace of Pentacles 2 of Pentacles 3 of Pentacles 4 of Pentacles
Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 303 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 304 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 305 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 306
5 of Pentacles 6 of Pentacles 7 of Pentacles 8 of Pentacles
Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 307 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 308 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 309 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 310
9 of Pentacles 10 of Pentacles Knave of Pentacles Queen of Pentacles
Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 311 Tarot of Marseilles - Sách Hướng Dẫn 312    
King of Pentacles Knight of Pentacles    

Sách The Way of Tarot: The Spiritual Teacher in the Cards

Hình minh họa Tarot of Marseilles – Phiên bản Camoin Jodorowsky

Trả lời

Back to top button